O Nas

HRO Recruitment to dostawca us∏ug z obszaru rekrutacji na stanowiska Êredniego oraz wy˝szego szczebla. Naszà misjà jest wsparcie Klientów w okreÊleniu potrzeb oraz realizacji planów rekrutacyjnych. Wspó∏praca z HRO Recruitment to spektrum us∏ug na najwy˝szym poziomie oraz sprawna organizacja dzia∏aƒ i indywidualne podejÊcie do projektów. DoÊwiadczenie oraz wiedza zdobyta przy wspó∏pracy z polskimi i mi´dzynarodowymi firmami pozwoli∏a nam wyodr´bniç cztery obszary wspó∏pracy, które zaprezentowane zosta∏y w zak∏adce Struktura.

HRO Recruitment jest brandem firmy Verita HR Polska Sp. z o. o.